cropped-tudatos-tervezo-Logo.png

Általános szerződési és felhasználási feltételek

Általános szerződési és felhasználási feltételek 

Ezeket a feltételeket Magyarország és az Európai Unió jogszabályai szabályozzák. 

1. A webáruház üzemeltetője 

A https://tudatostervezo.hu/ internet címen elérhető webáruházat az 

Egységben Élni Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített név: Egységben Élni Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-333615 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 26586876-2-41 Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 19. fszt. 2. Üzleti tevékenység helye: 1044 Budapest, Megyeri út 19. fszt. 2. 

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. 

Szolgáltató bankszámla adatai: Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. Pénzforgalmi jelzőszám: 12011351-01666378-00100002 IBAN: HU66 1201 1351 0166 6378 0010 0002 SWIFT kód: UBRTHUHB 

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette: 

7189/2019. számon – Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási Főosztály Általános Igazgatási Osztály 

Kamarai regisztrációs szám: 

BU26586876 – Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

2. Ügyfélszolgálat 

Felhasználók az alábbi elérhetőségen fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához: 

E-mail cím: egysegbenelni@gmail.com Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

3. A magyar jog kikötése 

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog alkalmazandó, különös tekintettel a 

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról, – Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.), – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre, – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre, – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre, – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre, – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, – és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre. 

3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők. 

3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni. 

4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai 

4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak. 

4.2. A szerződés felei: 

4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek 

eladója. 

4.2.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg. 

4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és 

határozatlan időre szól. 

5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó 

általános tájékoztatás 

5.1. A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat. 

5.2. A szerződéskötés nyelve magyar. 

5.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett 

jognyilatkozatnak minősülnek. 

5.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. 

5.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt 

Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető. 

5.6. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll 

rendelkezésre nála. 

5.7. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról. 

5.8. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolása során csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – „(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)” – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen. 

1. Regisztráció 

6.1. A regisztráció ingyenes. 

6.2. A regisztrációt Felhasználó a webhely „Regisztráció” menüpontjára kattintással megjelenő adatlap kitöltésével, a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a regisztrációs adatlap elküldésével hajthatja végre. A megrendelés során is van lehetőség egyúttal regisztrálni, az erre vonatkozó nyilatkozat bejelölésével. 

6.3. Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. 

Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt. 

6.4. Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket. 

6.5. A regisztráció Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből. 

6.6. Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt. 

6.7. A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat. 

6.8. A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését. 

7. A vételár meghatározása 

7.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató 

oldalain tájékozódhat Felhasználó. 

7.2. A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható. 

7.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő. 

7.4. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák. 

7.5. Szolgáltató csomagolási költséget külön nem számít fel, azt a megrendelési 

folyamat során feltüntetett szállítási költség tartalmazza. 

7.6. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek. 

7.7. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja. 

7.8. Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől. 

8. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte 

8.1. A termék kiválasztása 

8.1.1. Felhasználó a webáruházban bemutatott termék adatait tartalmazó 

weboldalakon ismerheti meg a termék lényeges tulajdonságait. 

8.1.2. A megrendelni kívánt terméket a webáruház főoldalán található „MEGRENDELEM” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a Felhasználó. 

8.1.3. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az „Ügyfélszolgálat” cím alatt). 

8.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte 

8.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az 

alábbiak szerint. 

8.2.2. A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció. 

8.2.3. Felhasználó számára a „MEGRENDELÉS” feliratú gombra kattintást követően megjelenik a kosár tartalma, mely oldalon a Felhasználónak lehetősége van a termék darabszámát jelölő szám átírásával, majd a „Kosár frissítése” gombra kattintva a kívánt darabszámot módosítani, illetve az „X” karaktert ábrázoló ikonra kattintással a kosárból ki is veheti a terméket. 

8.2.4. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal, a „kuponkód” feliratú mezőbe a kuponkód beírását, majd a mellette lévő „Kupon beváltása” feliratú gombra kattintással válthatja be. A Felhasználónak lehetősége van a kuponkód beváltására a pénztár menüpont alatt is. 

8.2.5. A „szállítási díj kiszámítása” gombra kattintva a Felhasználónak a szállítási cím vonatkozásában kapcsolatos adatok – ország, megye, város, irányítószám – megadását követően lehetősége van a szállítási díj kiszámítására. 

8.2.6. Ezt követően a „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra kattintással a számlázási név, cím, e-mail cím, valamint telefonszám megadása szükséges, amennyiben a számlázási cím eltér a szállítási címtől úgy a szállítási adatokra vonatkozó mezők kitöltése is szükséges. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal, a „Kattints ide a kód megadásához” gombra kattintást, majd a kuponkód üres mezőbe történő beírását követően, a „Kupon beváltása” feliratú gombra kattintással válthatja be. Ugyanezen oldalon a szállítási mód, fizetési mód kiválasztása válik lehetővé. 

8.2.7. A pénztár menüpont alatt jobb oldalon a megrendelés összesített adatai láthatóak, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség. 

8.2.8. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök: 

8.2.8.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg. 

8.2.8.2. A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a webhelyre belépést követően elérhető „Fiók szerkesztése” feliratra kattintással megjelenő személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani. 

8.2.8.3. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint. 

8.2.9. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését. 

8.2.10. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa on-line megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő összes költséget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának. 

8.2.11. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon a közép európai idő szerint 08.00 órától 15.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a 

fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra. 

8.2.12. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre. 

8.2.13. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést. 

8.3. A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése 

nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését. 

8.4. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról. 

9. A megrendelés utólagos korrigálása 

9.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést. 

9.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés. 

10. Fizetési feltételek 

10.1. Lehetséges fizetési módok: 

10.1.1. Online bankkártyás előre fizetés: 

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés. 

Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást a Barion biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet. 

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. (Barion) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion oldalára. A Barion nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval. 

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül. 

10.1.2. Online fizetési szolgáltatással történő előre fizetés: 

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés. 

Az online fizetési szolgáltatást a Barion biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó Barion számlával fizethet. 

Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait a Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark 

sétány 1. I. épület 5. emelet 5. (Barion) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Barion oldalára. A Barion nem osztja meg a fizetési adatokat Szolgáltatóval. 

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül. 

10.2. A megrendelés ellenében Felhasználó által fizetendő teljes összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezését követően kezdi meg Szolgáltató a megrendelés teljesítését. 

10.3. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti. 

10.4. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti. 

11. Teljesítési határidő és szállítási feltételek 

11.1. Teljesítési és szállítási határidő 

11.1.1. A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre. 

11.1.2. Raktáron lévő termék megrendelése esetén a megrendelés beérkezésének napját követő 2 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki 1-7 munkanapon belül kézbesíti azt. 

11.1.3. Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, a termék a megrendelés beérkezésének napját követő 14 napon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki 1-7 munkanapon belül szállítja azt ki. 

11.1.4. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót. 

11.1.5. A termékek kézbesítése munkanapokon történik 08.00 és 17.00 óra közötti időszakban. A termék szállítási határidejét a visszaigazoló e-mail tartalmazza. A szállítás időpontjáról a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a Felhasználót, további kérdés felmerülése esetén a Felhasználónak lehetősége van egyeztetni a Szolgáltatóval a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon. 

11.2. Fuvarozók: 

11.2.1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. Cégjegyzékszám: 13-09-111755 Adószám: 12369410-2-44 Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29 886 670 Fax: +36 29 886 610 E-mail: info@gls-hungary.com Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home 

Fuvarozó a feladástól számított 1-7 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további információkat a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. honlapján elérhető „Általános üzleti feltételek” dokumentum tartalmazza (https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek). 

11.2.2. LOTTE Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített név: LOTTE Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-927829 Adószám: 13560748-2-43 

Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112. Postacím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112. Telefon: +36 30 694 6004 E-mail: info@lottehungary.com 

A Lotte Kft. a fuvarozással kapcsolatos számlázást és kapcsolattartást végzi, a terméket a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szállítja ki a Felhasználó által megadott szállítási címre. 

11.3. A szállítás díja 

11.3.1. A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a 

megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó. 

11.4. A termék átvétele 

11.4.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre. 

11.4.2. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelezi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó 

szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 12. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja. 

12. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog 

12.1. Hibás teljesítés 

12.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 

12.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

12.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli. 

12.2. Kellékszavatosság 

12.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

12.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat. 

12.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

12.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év. 

12.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

12.3. Termékszavatosság 

12.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

12.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék 

kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

12.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

12.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

12.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 

12.3.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági 

kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

12.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

12.4. Jótállás 

Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket, továbbá önként sem vállal jótállást. 

12.5. Elállási jog 

12.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás 

nélkül elállni e szerződéstől. 

12.5.2. Az elállási határidő 

  1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; 
  2. b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi; 
  3. c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi; 
  4. d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

12.5.3. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban. 

Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is.

elállási nyilatkozatminta 

Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja: 

— 

Elállási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: Egységben Élni Kft. Postacím: 1044 Budapest, Megyeri út 19. fszt. 2. E-mail: egysegbenelni@gmail.com 

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 

A termék átvételének időpontja: 

A fogyasztó neve: 

A fogyasztó címe: 

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): 

Kelt: 

Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta. 

12.5.4. Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat. 

12.5.5. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után. 

12.5.6. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére. 

12.5.7. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát: 

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; – lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; – a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 

12.6. Az elállás joghatásai 

12.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

12.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli. 

12.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

13. Felelősség kizárása 

13.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért. 

13.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra. A termék leírásában és útmutatójában írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség. 

13.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség. 

13.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel. 

13.5. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem felelős a termékismertetők rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért. 

13.6. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja. 

13.7. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. 

14. Hozzászólások közzététele 

14.1. A webhelyen található terméket Felhasználó hozzászólás formájában értékelheti. A hozzászólásnak nem feltétele a webhelyen történő regisztráció. 

Hozzászólást bárki beküldhet, Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett hozzászólások és bejegyzések általa nem felismerhető módon másokat sértő tartalmáért. Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében. 

Szolgáltató a hozzászólásokat megjelenítés előtt moderálja. 

14.2. Általános rendelkezések, adatvédelem 

Felhasználó hozzászólásai közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászóló neve is beazonosítható, az általa hozzászólásában közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre. 

Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos szövegek, nem sérthetik más személy magánéletét, nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy 

szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére. 

Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival és az általa hozzászólásban feltöltött nem szöveges tartalmakkal ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen tevékenységet elősegíteni. 

Felhasználó hozzászólásai tartalmazhatnak a szövegen kívül egyéb tartalmakat (kép, video, hanganyag, stb.) is, valamint az általa megosztott egyéb tartalmak is tartalmazhatnak ilyet. Kép, mozgókép esetén az nem lehet más személy képmása, illetve tartalom fajtától függetlenül a tartalom nem lehet bármi módon törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén, vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet, vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére. 

Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak tekintetében jelen feltételek elfogadásával hozzájárul azok oly módon történő közzétételéhez, hogy azok a honlapot használó többi felhasználó számára – tehát nyilvánosan – hozzáférhetőek, láthatók lesznek, és az észlelők által az adott fényképet feltöltő felhasználó neve is beazonosítható, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre. 

14.3. Közzététel 

A webhelyen közzétett hozzászólások a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek meg. 

A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond arról, hogy a későbbiekben hozzászólásában foglalt tartalmak felhasználására alapozva anyagi vagy más jellegű követelést támasszon. 

A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját érdekét vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti. 

Felhasználó kérheti Adatkezelőtől a hozzászólásának törlését. 

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy hozzászólásai megtétele előtt alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit és milyen formában tesz közzé. 

Bárki valós személy személyes adatának, a rá vonatkozó ismereteknek az érintett hozzájárulása nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra. 

A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek szintén tiltottak. 

Valós személyt sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen személyhez köthető hozzászólás, amely sértő című vagy tartalmú, nem tehető közzé. Ha egy Felhasználó vagy érintett sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket. 

14.4. Moderáció 

Szolgáltató a hozzászólásokat előzetesen megvizsgálja és jóváhagyja a közzététel előtt. 

Szolgáltató kéri Felhasználótól, hogy ha olyan bejegyzést észlel, amely megítélése szerint jelen feltételek és alapelvek valamelyik pontjába ütközik, a Felhasználó, Szolgáltató, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, esetleg bűncselekmény megvalósulásának gyanúját kelti, vagy egyéb módon akadályozza a kulturált információcserét, jelezze azt Szolgáltatónak elektronikus levélben. 

A weboldalon megjelenő jogsértő hozzászólásokat a Szolgáltató törölheti, vagy kérésre törli. Ilyen hozzászólások lehetnek, amelyek: – a Szolgáltató vagy mások jogait vagy érdekeit sértik, – tartalmuk jogszabályba, vagy jelen feltételekbe ütközik. 

Szolgáltató az egyes hozzászólásokat utólag nem szerkeszti, illetve részlegesen sem törli; vagy változatlan formában meghagyja azokat, vagy teljes egészében törli. 

14.5. Szellemi tulajdon 

Más hozzászólásában megjelenő, szellemi tulajdonnak (műnek, alkotásnak, tudományos vagy egyéb szellemi teljesítménynek) tekinthető tartalmakat csak a jogosult (saját tartalmat közzétevő, szerző) előzetes engedélyével szabad felhasználni. 

14.6. Felelősség 

A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló közösség tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A webhelyen elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának, illetve jogi vagy szakmai tanácsadásnak. 

A hozzászólásért, bejegyzésért annak írója a felelős, azért Szolgáltatót felelősség nem terheli. 

14.7. A cikkekre, a hozzászólásokra és a kapcsolatfelvételre vonatkozó egyéb 

szabályok 

A webhelyen és a fórumon megjelenő, Szolgáltató által közzétett cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes egészében és változatlan formában való átvételével történjen. A webhelyen megjelent cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget. 

Mindez azon hozzászólásokra is vonatkozik és alkalmazandó, melyekre a tartalmukra tekintettel e rendelkezések értelmezhetők. 

Ha Felhasználó olyan hozzászólással találkozik, amely megítélése szerint a fórumszabályzat vagy a jelen feltételek szabályait sérti, vagy adatkezelési, esetleg fogyasztóvédelmi szabályokat sért, kérjük, e-mail útján küldjön értesítést az egysegbenelni@gmail.com címre. 

15. Egyéb rendelkezések 

Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el. 

16. Adatkezelés, adatvédelem 

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató” és a „Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást. 

17. Szerződési feltételek módosítása 

17.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa. 

17.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak. 

18. Irányadó jog, jogviták 

18.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el. 

18.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságon, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon is megindíthatja a pert. 

18.3. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a 

következő magyar jogszabályok rendelkezési irányadók: 

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról, – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, – és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre. 

19. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet 

19.1. Panasz 

19.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken: 

Egységben Élni Kft. 

Cím: 1044 Budapest, Megyeri út 19. fszt. 2. E-mail cím: egysegbenelni@gmail.com 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja. 

19.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége 

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti. 

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon. 

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg. 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefon: +36 1 488 2186 Fax: +36 1 488 2186 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Webhely: http://bekeltet.hu 

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában: 

Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban szintén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni. 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről. 

19.1.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét. 

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja 

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr 

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. 

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál. 

19.1.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon. 

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is: 

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em. Postacím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em. Telefon: +36 1 450 2598 E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti- egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017 

19.2. Felügyelet 

19.2.1. A kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység 

nyilvántartási száma és a hatóság megnevezése: 

7189/2019. 

A hatóság elérhetőségei: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási Főosztály Általános Igazgatási Osztály 

Cím: 1042 Budapest, István út 15. Postacím: 1042 Budapest, István út 15. Telefon: + 36 1 231-3101 E-mail: hatosag@04kh.bfkh.gov.hu Webhely: http://www.ujpest.hu/ 

19.2.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet: Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Webhely: http://www.naih.hu/ 

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 

  1. július 15. 

Egységben Élni Kft.